PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī privātuma paziņojuma mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā Anna Jastremska (turpmāk tekstā – "MAANA Brand"), reģistrācijas numurs: 29018711003, par veiktās datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatojumu, apstrādāto personas datu apjomu, apstrādes ilgumu un aizsardzības mehānismiem, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

Šis privātuma paziņojums attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, reģistrējoties interneta vietnē www.maana.lv

Ja vien personas datu iegūšana no Jums nebūs balstīta noteiktu tiesību normās vai ar līgumattiecībām nodibinātu mūsu pienākumu un tiesību izpildei, mēs uzskatīsim, ka Jūsu lēmums iesniegt mums savus personas datus būs brīvprātīgs. Tāpēc, ja Jūs nevēlēsieties iesniegt savus personas datus mums, tam nebūs nekādu negatīvu seku, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka zināmos gadījumos, ja mēs nevarēsim iegūt Jūsu personas datus, pastāv iespēja, ka mums nebūs iespējams Jums sniegt pakalpojumus vai nebūs iespējams nodrošināt to atbilstošu kvalitāti.

Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz atbilstošu personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma paziņojumu, lai aprakstītu visas izmaiņas attiecībā uz mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām.

 

KAS IR TIESĪGS APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS UN KAM VAR TIKT NODOTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas datus ir tiesīgs apstrādāt MAANA Brand, kurš ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē un kura kontaktinformācija ir šāda:

  • Juridiskā adrese: Gravas iela 17/1, Ogresgals, Ogres novads, Latvija, LV-5041;
  • E-pasts: info@maana.lv

Personas dati tiek apstrādāti tikai ES/EEZ teritorijā un netiek nodoti ārpus ES/EEZ teritorijas.

 

KO MĒS DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un labākajai praksei.

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu apstrādi, mēs izmantojam dažādas tehnoloģiskas un organizatoriskas procedūras, kas palīdz nodrošināt atbilstošu aizsardzību mūsu apstrādātajiem personas datiem.

 

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM, KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Ņemot vērā mūsu darbību, mēs varam apstrādāt šādas personas datu kategorijas – kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts un citi), kas nepieciešams reģistrācijai preču iegādes mājas lapā.

Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu tiesiskās intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības.

Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem.

 

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi. Piemēram, Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:

  • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas tiesiskās (leģitīmās) intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
  • pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
  • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šajā privātuma paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

Piekļuve Jūsu personas datiem

Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.

Tiesības labot Jūsu personas datus

Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, Jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.

Tiesības iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi.

Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūsu personas datu apstrāde tiek ierobežota, pastāv iespēja, ka mēs nevaram nodrošināt visas Jums pieejamās darbības, tajā skaitā Jūs varat nesaņemt visus labumus, ko mēs piedāvājam.

Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus.

Tiesības lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.

Tiesības iesniegt sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums. Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pastu: info@dvi.gov.lv

vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.